Aanmelden

Aanmelding: Telefonisch op 06-13979754. Als u uw naam en tel.nr. inspreekt op de voicemail dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Inschrijfformulier: U krijgt daarna per e-mail een inschrijfformulier toegezonden met het verzoek dat ingevuld te retourneren. E-mail communicatie is beveiligd.

Wachttijd: Op dit moment (19 maart 2023) is de wachttijd ongeveer 6 weken tot aan een intakegesprek. Er is geen wachttijd tussen een intakegesprek en de start van de behandeling. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximale aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Vragenlijst: Om snel een beeld te krijgen van de aard en de omvang van uw klachten wordt u gevraagd online, via Embloom een vragenlijst in te vullen voorafgaande aan het intake gesprek. Ook aan het einde van de behandeling, en soms tussendoor, wordt u gevraagd dezelfde lijst in te vullen om zo de vooruitgang te kunnen registreren. Gedurende de behandeling en aan het einde van de behandeling wordt u gevraagd naar uw tevredenheid met de behandeling.

Verwijzing: Voor een behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of van een andere behandelaar. Deze verwijzing moet voorafgaan aan de behandeling. De verwijzer ontvangt een bericht dat u aangekomen bent, en na de behandeling ontvangt de verwijzer een bericht van het einde van de behandeling. Bij een langere duur van de behandeling krijgt uw huisarts ook tussentijds een voortgangsrapportage. Uw verwijzer moet aangeven of hij/zij u verwijst naar de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ) of naar de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Voor de Basis GGZ geldt een maximum van 750 minuten, voor de SGGZ geldt geen maximum.

Identiteit: Voor een behandeling bent u verplicht u te legitimeren met paspoort en de pas van uw zorgverzekering te laten zien. 

Openingstijden: De praktijk is op woensdag (van 8.00 - 17.00 uur) en op vrijdag (van 8.00 - 17.00 uur) geopend.

Vergoedingen 2023: Uw zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks de kosten van de behandeling aan de praktijk. Enkele behandelingen worden meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar zoals behandeling voor aanpassingsstoornissen en partner-relatieproblematiek. U betaalt een bedrag aan eigen bijdrage zoals gebruikelijk bij medische behandelingen (maximaal € 385,- in 2023). Dat wordt door de zorgverzekering bij u in rekening gebracht. Verzekerden bij  Menzis / CZ / Eno / Caresq / A.S.R. (met de daaronder geassocieerde verzekeraars): Uw behandeling valt onder ongecontracteerde zorg. U dient zelf in uw polisvoorwaarden na te gaan welk deel van de kosten door uw verzekeraar wordt vergoed. Gecontracteerde zorg wordt vergoed door: VGZ / Zilveren Kruis / Zorg en Zekerheid / ONVZ / DSW (Met de daarbij geassocieerde verzekeraars).

Vergoedingen 2023: In 2022 vond er een grote verandering plaats in de systematiek van de bekostiging / vergoedingen in de GGZ: Van het DBC-systeem werd overgestapt op het Zorgprestatiemodel.

Wat dat voor u betekent kunt u lezen op:  Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? - LVVP

No Show: Als u om wat voor reden dan ook niet kunt komen op een afspraak, en u heeft dit niet meer dan 24 uur van te voren gemeld, dan worden u de kosten van het niet gehouden gesprek in rekening gebracht (€ 100,-). Uw zorgverzekering betaalt dit niet.

Zorgvisie: Mijn behandeling is zo veel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd. En gebaseerd op de beste consensus onder experts. In mijn wetenschappelijke loopbaan heb ik bijgedragen aan de verdere onderbouwing van nieuwe behandeltechnieken. Ik heb als wetenschapper en behandelaar meegewerkt aan twee Multidisciplinaire Richtlijnen 1) voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en 2) voor levensbeëindiging op verzoek van patiënten met een psychische stoornis.

Mijn behandelexpertise ligt bij de Cognitieve Gedragstherapie inclusief EMDR.

Mijn specialisaties betreffen depressie, suïcide, rouw, piekeren en trauma. Ik begeleid en help nabestaanden van suïcide.

Ik streef naar openheid en transparantie: een heldere verslaglegging, behandelplan, en evaluaties. Ik bied een goede bereikbaarheid, zeker in crisissituaties. Ik werk samen met huisartsen en psychiaters, met coaches en andere hulpverleners rond de client. Samenwerking en informatieoverdracht vinden uiteraard alleen plaats in overleg met en toestemming van de client.

Heel belangrijk is de samenwerking met naasten en familieleden in de zorg rond de client. Bij depressie en suïcidaliteit is dat van levensbelang. Ik hecht er veel waarde aan naasten en/of familieleden te betrekken bij diagnostiek en behandeling. Maar ook bij andere klachtenbeelden is de samenwerking met naasten gewenst.

Veel psychische problemen hebben hun wortels in de jeugdjaren. Daar kan de basis liggen voor latere opvattingen als: Ik ben mijn familie alleen maar tot last, ik doe er niet toe, ik ben niet goed genoeg, of gevoelens van schaamte en schuld. Dergelijke kerncognities en jeugdtrauma’s (herinneringen en herbelevingen) kunnen later een repeterend dwangmatig karakter krijgen zodat het bewustzijn een hel wordt (piekeren, minderwaardigheidsgevoelens, onverteerbare woede, verdriet). En men kan zichzelf dan kwijtraken. Dergelijke ervaringen behoeven soms een langdurige behandeling. Ik ben bereid lang durende herstelprocessen te begeleiden.

Diagnose niet naar verzekeraar:  Als u niet wilt dat uw verzekeraar uw diagnosegroep te horen krijgt, dan kunt u een verklaring opmaken.

U kunt deze verklaring bij mij opvragen en ondertekenen. Ik stuur die dan door naar uw verzekeraar. Zowel de diagnosegroep als de zorgvraagtypering zullen dan niet aan de verzekeraar worden doorgegeven. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Mijn professionele norm verplicht mij melding te maken van een vermoeden van onveiligheid bij Veilig Thuis. We volgen het stappenplan uit de meldcode. (klik hier) Telefonisch aanmelden

telefoon2