Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

I.  Algemene informatie

1.  Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof BIG-registraties: 79049724125

Overige kwalificaties: 99049724116 Basisopleiding: klinische psychologie AGB-code persoonlijk: 94000983

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Kerkhof Psychotherapie E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK nummer: 51035421

Website: www.kerkhofpsychotherapie.nl AGB-code praktijk: 94003801

 

2.  Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de generalistische basis-ggz

de gespecialiseerde-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A

Categorie B

 

3.  Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet.

Cliënten kunnen behandeld worden voor depressie en burn-out, angst en spanning, gespannenheid en lichamelijke problemen, relatieproblemen, piekeren, rouw, en trauma. Speciale aandacht is er voor suïcidepreventie en rouwverwerking na suïcide. Ook kunnen cliënten terecht voor advies, persoonlijkheidsonderzoek, diagnostiek en consultatie en coaching. De praktijk is gericht op volwassenen van 18 jaar en ouder. Behandeling is ook mogelijk in het Engels, Duits en Frans. De praktijk zet e-Health behandeling in waar mogelijk. De behandeling is voornamelijk cognitieve gedragstherapie, waar geïndiceerd met EMDR. Per definitie worden familieleden of partners betrokken bij de behandeling.

 

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Pervasief Depressie Angst

Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een somatische aandoening Persoonlijkheid

Somatoforme stoornissen

 

4.  Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: AJFM Kerkhof

BIG-registratienummer: 79049724125

Indicerend regiebehandelaar 2

Naam: AJFM Kerkhof

BIG-registratienummer: 99049724116

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: AJFM Kerkhof

BIG-registratienummer: 79049724125

Coördinerend regiebehandelaar 2

Naam: AJFM Kerkhof

BIG-registratienummer: 99049724116

 

5.  Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

mevr. dr. L. van Londen, psychiater 49022560016 mevr. drs. A.M. van den Braken, huisarts 09020244601 drs. J.B. van Luyn, klinisch psycholoog 99065560625

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Consultaties, waarneemregeling, diagnostiek, intervisie, medicatie, op- en afschaling

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Voor suïcidale crisissituaties kunnen patiënten altijd bij mij terecht, ook 's nachts en in het weekend.

Voor "gewone" spoedeisende hulp wordt verwezen naar de huisartsenpost voor avond, nacht en weekend

Via huisartsenpost of eigen huisarts kan de acute dienst van de GGZ worden ingeschakeld

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

 Nee, omdat: Bovenstaande regelingen dekken alle voorkomende situaties

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: mevr. dr. L. van Londen, psychiater 49022560016

mevr. drs. A.M. van den Braken, huisarts 09020244601 drs. J.B. van Luyn, klinisch psycholoog 99065560625

  1. A. van 't Spijker, GZ-psycholoog 19052852825, en psychotherapeut 39052852816

mevr. drs. M. Willemsen, GZ-psycholoog 99059340925, orthopedagoog generalist 29059340931

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

In dit lerende netwerk komen bijv. casuïstiek, complicaties, benchmarks en inhoudelijke thema's aan de orde. Bijeenkomsten worden georganiseerd om te reflecteren op ieders rol in de patiëntenzorg in de keten, vooral waar het gaat om suïcideproblematiek. Gewerkt wordt met agenda, aanwezigheidslijst en verslag. Daarin komt naar voren: reflectie op het eigen handelen en praktijkvoering en kwaliteitsstandaarden.

 

6.  Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.kerkhofpsychotherapie.nl

 

7.  Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: www.kerkhofpsychotherapie.nl

 

8.  Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: www.kerkhofpsychotherapie.nl

 

9.  Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

NIP Nederlands Instituut van Psychologen Geschillencommissie vrijgevestigde GGZ-praktijken Den Haag

https://www.lvvp.info/voor-cliënten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Link naar website:

www.kerkhofpsychotherapie.nl

 

10.  Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Drs. E. van der Put 49040723325 Drs. J. B. van Luyn 99065560625

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

 

II.   Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

 

11.  Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.kerkhofpsychotherapie.nl

 

12.  Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Patiënten melden zich aan via e-mail of telefoon. Deze meldingen worden door mij binnen een werkdag beantwoord. Ik maak met patiënten een afspraak voor een intake binnen 4 weken. Tenzij er een wachtlijst of aanmeldpauze is. Voor de intake worden patiënten gevraagd via Embloom enkele (ROM)- vragenlijsten in te vullen. Na de intake is er geen wachttijd voor aanvang van de behandeling. Alle communicatie met de patiënt verloopt direct via e-mail of telefoon met mij.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

 

13.  Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Bespreking van de voortgang van het behandelplan. Bespreking van tussentijdse (ROM) -metingen met psychometrische instrumenten. Waar nodig wordt altijd een naaste van de patiënt betrokken, zeker in geval van suïcidaliteit. Deze worden minstens een maal uitgenodigd aanwezig te zijn bij een therapiesessie.

 

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie behaalde resultaten, (ROM)-vragenlijsten voor, tijdens, en bij afsluiting behandeling, evaluatie door patiënt. Evaluaties van elke behandelsessie. De zorgvraagzwaarte wordt getypeerd m.b.v. de Honos+.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Na de eerste 4 sessies, en voor afsluitend gesprek BGGZ, Bij SGGZ worden evaluatie termijnen afgesproken, meestal na de eerste drie maanden, en na een half jaar.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): CQI-vragenlijst en persoonlijk gesprek, ook naar aanleiding van evaluatielijsten van iedere individuele sessie

14.  Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15.  Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja

III.  Ondertekening

Naam: prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof Plaats: Leiden

Datum: 16-06-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

 

Ja