Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Kerkhof Psychotherapie
Naam regiebehandelaar: Prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nummer: 51035421
Website: www.kerkhofpsychotherapie.nl
BIG-registraties: 79049724125 99049724116
Overige kwalificaties
Basisopleiding: klinische psychologie
AGB-code praktijk: 94003801
AGB-code persoonlijk: 94000983

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Depressie, burn-out, suicidepreventie, rouw, trauma, angst, piekeren, rumineren persoonlijkheidsproblematiek, spanning en somatoforme stoornissen, relatieproblemen, etc. Individuele psychotherapie, relatietherapie, diagnostiek en persoonlijkheidsonderzoek

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
prof. dr. AJFM Kerkhof : BIG nrs: 79049724125 en 99049724116

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collega psychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
mevr. dr. L. van London, psychiater 49022560016 mevr. drs. A.M. van den Braken, huisarts 09020244601 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Consultaties, waarneemregeling, diagnostiek, intervisie, medicatie, op- en afschaling

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Voor suïcidale crisissituaties kunnen patiënten altijd bij mij terecht, ook 's nachts en in het weekend. Voor "gewone" spoedeisende hulp wordt verwezen naar de huisartsenpost voor avond, nacht en weekend. Via huisartsenpost of eigen huisarts kan de acute dienst van de GGZ worden ingeschakeld

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Bovenstaande regelingen dekken alle voorkomende situaties.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis-groep, CZ/OHRA/DeltaLloyd Multizorg-groep VGZ-groep, De Friesland
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: Vecozo

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: www.kerkhofpsychotherapie.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.kerkhofpsychotherapie.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij:
NIP Nederlands Instituut van Psychologen; LVVP geschillencommissie 
Link naar website: www.kerkhofpsychotherapie.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:
NIP Nederlands Instituut voor Psychologen, Geschillencommissie LVVP
Link naar website: www.kerkhofpsychotherapie.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

Drs. E. van der Put

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.kerkhofpsychotherapie.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:
Patiënten melden zich aan via e-mail of telefoon. Deze worden door mij binnen een werkdag beantwoord. Ik maak met patiënten een afspraak voor een intake binnen 14 weken. Voor de intake worden patiënten gevraagd via Telepsy enkele ROM- vragenlijsten in te vullen. Na de intake is er geen wachttijd voor aanvang van de behandeling. Alle communicatie met de patiënt verloopt via e-mail of telefoon direct met mij.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Dr. L. van Londen, prof. dr. M. Hengeveld, Transparant Centrum voor GGZ, voor psychiatrische diagnostiek. Op aanvraag.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Prof. dr. A.J.F.M . Kerkhof
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling:
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Bespreking van de voortgang van het behandelplan. Bespreking van tussentijdse ROM metingen. Waar nodig wordt altijd een naaste van de patiënt betrokken, zeker in geval van suicidaliteit. Deze worden minstens een maal uitgenodigd aanwezig te zijn bij een therapiesessie.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:
Voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie behaalde resultaten, ROM-vragenlijsten voor, tijdens, en bij afsluiting behandeling, evaluatie door patiënt.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Na de eerste 4 sessies, en voor afsluitend gesprek BGGZ, Bij SGGZ worden evaluatie termijnen afgesproken, meestal na de eerste drie maanden, en na een half jaar.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
CQI-vragenlijst en persoonlijk gesprek.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof
Plaats: Leiden
Datum: 30 oktober 2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja